Szkic lokalizacji baterii im.Heliodora Laskowskiego (Cyplowej) w 1939 r.

armataarmataarmataarmata ... tutaj więcej o baterii Laskowskiego ...

według szkicu Bolesława Chrostowskiego (uzupełnienia: Wł.Szarski)


UWAGA: szkic przedstawia stan i numerację stanowisk baterii Laskowskiego w 1939 roku

W 1946 r, w maju (inni twierdzą, że jesienią?) stanowisko armaty nr.1 posadowione najbardziej na południe, zostało w niezbadanych okolicznościach całkowicie zniszczone przez potężny wybuch.
Po wojnie zbudowano nowe stanowisko artyleryjskie, dokładnie według przedwojennego projektu, sytuując go na północ od przedwojennego stanowiska nr. 4. mniej więcej tam, gdzie na poniższym szkicu jest stanowisko NKM-u dwulufowego - patrz szczegółowy opis baterii cyplowej w "Roczniku helskim" I/2000 -
bibliografia)
Przenumerowano stanowiska - przedwojenne stanowisko nr. 2 - otrzymało nr .1, stanowisko nr. 3 otrzymało nr. 2, stanowisko nr. 4 otrzymało nr. 3, a nowo zbudowane otrzymało nr. 4
Zmienił się także kształt cypla, resztki przedwojennego stanowiska nr. 1 zastały zalane i zniszczone przez wody Zatoki, natomiast plaża na wysokości obecnego stanowisku nr. 3 bardzo się poszerzyła.